Πληρωμές

Μπορείτε να καταθέσετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας στους παρακάτω λογαριασμούς αναφέροντας τον Αριθμό Παραγγελίας.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αρ. Λογαριασμού: 65260672475
IBAN: (GR1901106520000065260672475)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αρ. Λογαριασμού: 5035076688164
IBAN: (GR9401720350005035076688164)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Τυράκης Συμεών